วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555

Can and Could

การใช้ Can

        Can เป็นกริยาช่วย แปลว่า สามารถ หรือ ทำได้ ใช้ได้กับประธานทุกตัว และไม่มีการเติม S ที่กริยานั้นๆ เราใช้ can นำหน้าคำกริยาช่องที่ 1
(สิ่งที่ต้องจำคือ คำว่า can ถ้าเป็นคำนามก็ต้องหมายถึง กระป๋อง )
การใช้ Can เมื่อทำหน้าที่เป็นคำกริยาเท่านั้น
มีลักษณะโครงสร้างของประโยคดังนี้:
ประธาน + can + กริยาช่องที่ 1

ตัวอย่างเช่น

Thay can speak English?
Sue can swim .
Marry can play the football.
We can play football .
He can dance .
Jam and Tom can do their homework.
You can sing a song very well.

can ในประโยคปฏิเสธ และ ประโยคคำถาม
ประโยคปฏิเสธ ทำได้โดยเติม not หลัง can ตามรูปแบบประโยคดังนี้.
ประธาน + can + not +กริยาช่อง 1

การใช้ Can ในประโยคคำถาม
ประโยคคำถาม ทำได้ง่ายมากค่ะ โดยการนำ Can มาวางไว้หน้าประโยค แล้วใส่เครื่องหมาย ? ท้ายประโยคนั้น ตามรูปแบบประโยคดังนี้
Can + ประธาน + กริยาช่อง 1 +....ส่วนขยาย...+ ? 

การตอบคำถามที่ขึ้นต้น Can ซึ่งสามารถตอบได้ด้วยYes หรือ No ดังรูปประโยคต่อไปนี้
- Yes + ประธาน + Can
- No + ประธาน + can not


การใช้ Could

1. Could คือรูปอดีตกาลของ can ซึ่ง มีความหมายว่าสามารถ, เป็นไปได้, หรือบอกว่าคนใดคนหนึ่งนั้นมีความสามารถในการทำสิ่งต่างๆ เราใช้

ยกตัวอย่างเช่น

I could go to a shopping mall.

(ฉันสามารถไปที่ศูนย์การค้าได้)

2. Could นั้นสามารถใช้บอกถึงความเป็นไปได้ของเหตการณ์ในปัจจุบันหรืออนาคตก็ได้

ยกตัวอย่างเช่น

Joe: What will we go this afternoon?

(โจ: บ่ายนี้เราจะไปไหนกันดีล่ะ)

3. เราใช้ could สำหรับเหตการณ์ซึ่งไม่มีทางเป็นจริงได้

ยกตัวอย่างเช่น

I am so hungry, I could eat all food in the restaurant.

(ฉันหิวมาก ฉันสามารถที่จะกินอาหารได้ทั้งร้านเลย) – ซึ่งในความเป็นจริงแล้วตัวผู้พูดไม่สามารถทานได้จริงๆ

ลองเปรียบเทียบดูระหว่าง can กับ could

I can sleep for few hours because I am so tried.

(ฉันสามารถหลับได้สองสามชั่วโมงเพราะว่าฉันเหนื่อย)กรณีนี้เป็นไปได้

I already drink coffee. I could work without sleeping for few days.

(ฉันได้ดื่มกาแฟมาแล้ส ฉันสามารทำงานโดยไม่นอนได้สองสามวัน) กรณีนี้เป็นไปไม่ได้

4. เราใช้ could สำหรับเหตหารณ์หรือการกระทำที่เป็นไปได้ในอนาคต ในกรณีนี้เราจะไม่ใช้ can นะครับ

ยกตัวอย่างเช่น

This team has good performance this season. They could be a champion.

(ทีมนี้มีผลงานที่ดีในฤดูการนี้ พวกเขาสามารถเป็นแชมป์ได้)